Adreça

C/Torrent de l'Olla, 202

08012 Barcelona

Demana cita

+34 93 283 53 53

695 222 958

Horaris

de dilluns a divendres

de 9 a 21h

Escriu-nos

somostuclinica@kynodont.com

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem el següent:

 

 1. IDENTIFICACIÓ
 • Titular: KYNODONT, S.L.
 • CIF: B65481129
 • Domicili social: CALLE TORRENT DE L’OLLA 202, Barcelona (C.P:08012)
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full: 183, data 5 Abril 2018, volum 42313, hoja B 403391 inscripció 5.
 • Correu electrònic: SOMOSTUCLINICA@KYNODONT.COM
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): L’usuari pot contactar amb el DPO a través de la següent adreça sibprodasa@sibprodasa.es
 1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què KYNODONT, S.L. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web WWW.KYNODONT.COM (en endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació (en endavant, la “navegació “) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a KYNODONT, SL .
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers a KYNODONT, S.L.

 1. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web de KYNODONT S.L. són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes.

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ KYNODONT, S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per KYNODONT, S.L. d’acord amb les següents finalitats:
• Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb KYNODONT, S.L. a través dels canals disposats per a això.
• Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de KYNODONT, S.L. , Per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
• Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de KYNODONT, S.L. , Per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari.
• Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per KYNODONT, S.L. a la percepció de la seva imatge com a companyia.
• Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a KYNODONT, S.L. , S’oposi o revoqui el seu consentiment.

 1. QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ KYNODONT, S.L.?

KYNODONT, S.L. podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:
• Dades identificatives: nom, cognoms
• Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
• Codis o claus d’identificació de l’Usuari.
En cas de registre i / o accés mitjançant un compte de tercers, KYNODONT, S.L. podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats indicades anteriorment.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a KYNODONT, S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, KYNODONT, S.L. podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessiten el consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb KYNODONT, S.L. a través dels canals següents: SOMOSTUCLINICA@KYNODONT.COM.

Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre KYNODONT, S.L. i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per KYNODONT, S.L. i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà segons l’interès legítim del responsable.

 1. A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:
• Empreses participades o del grup empresarial de KYNODONT, S.L. , Únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
• Proveïdors de KYNODONT, S.L. necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades.
• Partners i empreses col·laboradores de KYNODONT, S.L. per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i / o, en el cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
• Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.
• Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

 1. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:
• Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita KYNODONT, S.L. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
• Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a KYNODONT, S.L. per als fins assenyalats.
• És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a KYNODONT, S.L. o a tercers.

 1. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals KYNODONT, S.L. tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament (mejor poner solo “únicament”) a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i / o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció d’aquestes.

Per dur a terme la tasca anterior, KYNODONT, S.L. podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de KYNODONT, S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: SOMOSTUCLINICA@KYNODONT.COM, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

 1. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a KYNODONT, S.L. , Domicili social: CARRER TORRENT DE L’OLLA, 202, BARCELONA, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça: SOMOSTUCLINICA@KYNODONT.COM, en ambdós casos, amb l’àncora “Protecció de Dades”, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
• Revocar els consentiments atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si en KYNODONT, S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
• Obtenir de KYNODONT, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
• Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de KYNODONT, S.L.
• Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
• Així mateix, s’informa l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

 1. MESURES DE SEGURETAT

KYNODONT, S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats

Data última actualització: 25 de maig de 2018

Open chat
Hola!
¿En qué podemos ayudarte?
    
         Per obtenir informació de la web, utilitzem cookies de tercers. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí        OK